Wat?

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’ werd opgericht in september 2003 en staat, samen met het personeel, in voor het goede beheer van de socio-culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum.

Zo bezit het beheersorgaan de bevoegdheid om:

1° beslissingen te nemen aangaande de eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum (binnen de perken van de beschikbare middelen en op voordracht van het hoofd van het gemeenschapscentrum);

2° advies uit te brengen over alle overige aspecten van het beheer van de infrastructuur en de werking van het gemeenschapscentrum, inzonderheid verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financieel beleid, het personeelsbeleid, het huishoudelijk reglement, het gebruikersreglement, het retributiereglement, concessie- en huurovereenkomsten, … .

3°  advies te verlenen over alle bepalingen in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan die betrekking hebben op het gemeenschapscentrum.

4° informatie op te vragen over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid aangaande de gemeentelijke culturele infrastructuur.

Het beheersorgaan en het personeel van het gemeenschapscentrum hebben geen recht op tussenkomst in de programmering en de culturele inhoud van activiteiten die georganiseerd worden in het gemeenschapscentrum op initiatief van derden, tenzij het gaat om maatregelen die behoren tot het strafrecht, het sociaal recht, het belastingsrecht, de economische reglementering, de voorschriften in het gebruikersreglement en retributiereglement en onverminderd de grondwettelijke waarborgen.

Zaal reserveren?

Interesse in een van onze zalen?

>> Kies uw zaal, klik op 'beschikbaarheid' in de linkerkolom.
>> Kies uw vrije datum in de kalender door op het cijfer van uw keuze te klikken.
>> Vul het formulier in en klik op 'verzenden'.